YUROM Centar je nevladina neprofitna organizacija konstituisana u julu 1998. godine, na inicijativu nekih romskih lokalnih i republičkih organizacija iz bivše Jugoslavije. Ciljevi "YUROM Centra" su sledeći:

  • Javna rasprava u svetlu problema Roma (diskriminacija, zapošljaanje, stanovanje, poboljšanje obrazovanja i zdravlja Roma).
  • Promocija uspešnih integracionih modela u lokalnim zajednicama.
  • INDOK aktivnosti (prikupljanje, obrada i selektivno širenje naučno-istraživačkih i statističkih podataka koji se odnose na Rome); "ROMINFO" - baza podataka.
  • Smanjenje siromaštva kroz nove modele samozapošljavanja i obrazovanja za zapošljavanje (porodični biznis), lokalni ekonomski razvoj na nivou romskih naselja.
  • Monitoring u oblasti stanovanja, obrazovanja, zapošljavanja, očuvanja i unapređenja zdravlja Roma.
  • Pokretanje romske političke pismenosti i aktivizma.